martes, 12 de abril de 2011

MADÒ MALLORCÀRIA V

            
      

MADÒ MALLORCÀRIA
PARAULES MALLORQUINES

FORNDECALCER:
Homo que se dedica a fabricar calç. (Mallorca). Com és evident és una paraula derivada de forn de calç. Sa fabricació de calç, antany molt usual a ses illes, resta ara com una activitat en desús a causa de ses pintures plàstiques. També s'anomenava calciner.

BESETA:
Paraula que trobam en s'expressió “Fer beseta” i que pot tenir dos significats:
1) Fer prop, estar a punt d'arribar a una cosa o d'encetar-la. En castellà: quemarse.
2.      (Seguit d'un verb en infinitiu) significa tenir probabilitat. (Mallorca).
“Ton pare farà beseta venir”= es probable que ton pare vengui. (Llubí, Llucmajor, Manacor)

Expressions mallorquines.

Dur es calçons”: Se diu quan un comanda i té es domini dins una família o altra col·lectivitat.


SA MADONA OPINA

Ses bajanades de sa batlessa Calvo

Ara resulta que la Sala de Palma, comandada per sa batlessa Calvo, va fer retirar -no fa massa temps- es noms mallorquins d'alguns carrers de Palma. Sí, així com ho sentiu. Idò, a Ciutat encara quedaven -fins fa poc- a certs carrers, unes rajoletes antigues, posades an es capdecantons, amb es nom amb mallorquí d'es carrer. Ho posava amb s'article salat. Per exemple trobàvem “Sa costa de sa pols”...
Aquest fet demostra , clarament, sa tendència catalanitzadora, catalanista i pantcatalanista d'alguns il·luminats (toreros d'hivern) i s'ignorància i dolentia -en grau extrem- de bastants polítics de poca cultura i preparació. Es títols universitaris, moltes vegades, són papers banyats, quan falta seny i món.
En aquests cas, sa batlessa amb sa seva mania de capgirar ets aconteixements històrics i culturals, ha fet llarg i fa bona sa sentència que madò Mallorcària posava, dies passats:
Sa guerra és s’art de destruir ets homos, sa política és s’art d’enganar-los.” D’Alembert.
Senyora batlessa, s'article salat no és res incorrecte. Tot lo contrari. És un de tants signes de sa nostra identitat lingüística que encara conservam. Millor dit, hem conservat fins que vostè ha arribat.
Dues observacions, senyora Calvo. Sa primera és que aprengui un poc més de mallorquí en lloc de sa seva verborrea política. Sa segona és que si no du a terme sa primera, se'n vagi a porgar fum vostè i es seus assesors catalanistes.
Ah! i també procuri cercar una professional més decent -fonètica i gramaticalment- amb sa seva recomanació an es pares sobre es tràfec de cotxos en es primers dies d'escola. Escoltant-la a sa ràdio resulta patètic.


SA SENTÈNCIA DES DIA
Sa humilitat , que no abunda entre es doctes, encara és manco freqüent entre ets ignorants. Anatole France